Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Norge language:Norsk
Lindum Pål Smits direktør_17.jpg

18 nov 2020

Lindum velger moderne forretningsplattform for å posisjonere seg for strategisk vekst innen innovativ ressursgjenvinning

Lindum er en av de fremste aktørene innen verdiskapende avfallshåndtering. Ved å erstatte flere eldre systemer med den moderne, skybaserte AMCS-plattformen får selskapet ytelsen og skalerbarheten de trenger for å tilby sine kunder bærekraftige løsninger også i fremtiden.

Limerick, 18. November; Lindum AS er en av Norges ledende aktører innen behandling av organisk avfall og forurenset masse. Selskapet driver to biogassanlegg som behandler matavfall fra ca. 1,2 millioner mennesker og kloakkslammet fra hele Drammensregionen. Dette omgjøres til biogass og verdifull gjødsel hvor sistnevnte igjen benyttes inn i matproduksjon. Lindum står også for omfattende forsknings- og utviklingsarbeid, i tillegg til at de leier ut containere og tilbyr løsninger og rådgivning for luktreduksjon. Lindum AS drives som et privat selskap, til tross for at det er heleid av Drammen kommune. Ved å operere effektivt og lønnsomt med fokus på klima, miljø og ressurser hjelper Lindum bl.a. Drammen med å oppfylle bærekraftsmålene sine. I 2019 hadde selskapet en omsetning på 640 millioner kroner og håndterte 1,4 millioner tonn avfall.

Lindums valg av den skybaserte AMCS-plattformen forventes å øke selskapets evne til å utvikle organisasjonen på en organisk måte. Lindumkonsernet ble etablert i 1997 og består av Lindum AS og fire datterselskaper som leverer ulike typer løsninger på flere områder innen avfallsbehandling og ressursutnyttelse. Selskapet har 155 ansatte fordelt på 11 avdelinger på Sør-, Øst- og Vestlandet, og har en visjon om å være fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning – for miljøets skyld.

Optimal styring på et bredt spekter av verdiskapende ressursgjenvinning

Frode Steen, Lindums IT-sjef, forklarer hvordan Lindums stadig mer komplekse tjenestespekter og voksende kundebase gjorde det vanskelig å fortsette med flere ulike, eldre systemer.

—De to biogassanleggene våre behandler det organiske avfallet fra ca. 20–25 % av den norske befolkningen. Vi driver flere store deponier, leier ut containere og lastebiler for alle typer avfall, kverner opp rivningstrevirke til flis og produserer jord og kompost, forteller Steen og fortsetter: —Vi driver også med mye forsknings- og utviklingsarbeid, blant annet med et komplett dyrkingssystem som hjelper oss med å studere og perfeksjonere prosessen fra mat til avfall – og tilbake til ny mat igjen.» Lindum har også forsket på og utviklet metoder for trygg behandling av svært forurensede masser, i tillegg til gjenvinning av lettere forurensede masser som f.eks. betong fra rivning av industribygg. 

—Lindum har vokst raskt de siste 10 årene, og den raske veksten har ført til at vi etter hvert brukte sju ulike systemer. Vi ønsket å samle dem til ett ERP-system eller forretningssystem, slik at det ble enklere å sende data rundt i organisasjonen, forklarer Steen. Prosjektet er for øyeblikket i utviklings- og implementeringsfasen, og systemet skal etter planen rulles ut i begynnelsen av 2021. Steen sammenligner bytte av ERP-system med å prøve å skifte motor på et fly mens det er i luften, men presiserer at muligheten Lindum nå får til å dokumentere, spore og standardisere alle prosessene i hele selskapet, gjør det hele verdt det.

Flere systemer blir til én standard for beste praksis

For å gjøre driften mer effektiv og fleksibel ønsket Lindum å jobbe med én enkelt leverandør som kunne tilby et omfattende forretningssystem. De mener at dette vil hjelpe dem med å møte utfordringene knyttet til strategisk vekst i årene fremover. Målet er å bruke systemet til å standardisere prosessene i hele selskapet. For eksempel har selskapet utleie av containere og lastebiler på tre ulike lokasjoner, hvor alle bruker ulike systemer og arbeidsmetoder. Med et integrert forretningssystem kan Lindum samle det beste fra de tre ulike arbeidsprosessene til én felles standard.

Lindum forventer at standardiseringen av hele prosessen; fra salg til bestilling, fakturering og rapportering med AMCS’ skybaserte plattform vil hjelpe de å forbedre hele kundeopplevelsen fra start til mål. En funksjon de vet vil ha stor effekt på tjenestene, er kundeportalen som skal erstatte de mer tidkrevende e-postene og telefonsamtalene i forbindelse med kundeservice og bestillingsprosess. Den mer effektive løsningen betyr at Lindum kan lette arbeidsbyrden i teamene og gi de ansatte mer tid til å utføre oppgavene som gir merverdi for selskapet. I tillegg kan systemet gjennom automatisering og mer effektiv sporing og informasjonsutveksling gjøre det enklere for de ansatte å overta oppgaver fra hverandre. Teamene kan jobbe mye mer fleksibelt og effektivt – og proaktivt for kundene.

Profesjonell løsning som kommer kundene til gode i den sirkulære økonomien

—Det var hovedsakelig to grunner til at vi landet på AMCS, sier Steen og utdyper: For det første så vi etter en plattform som passet for alle de ulike virksomhetene våre. Det var tydelig at AMCS hadde en dyp forståelse av avfallshåndteringsbransjen. Han legger til at implementeringsprosjektet viste at prosjektlederne var svært profesjonelle, med stor kunnskap om beste praksis innen avfallshåndtering. —Du kan se en tydelig logikk i disse løsningene. Det betyr ikke at det er enkelt, men logikken er synlig, forklarer han

—Den andre grunnen til at vi valgte AMCS, er hva vi forventer av dem, fortsetter Steen. Vi ser frem til kontinuerlig utvikling av løsningene, slik at vi kan utvide virksomheten i takt med markedet for bærekraft og fornybare ressurser. Han og teamet ser frem til å jobbe tett med AMCS i utviklingen av systemet, slik at prosessene kundene kan bli enda bedre for kundene.

Ifølge Pål Smits, Lindums administrerende direktør, er verden midt i et paradigmeskifte der avfall ikke lenger er avfall, men en verdifull ressurs som skal gjenbrukes.

—Sporbarhet, åpenhet, mobilitet og standardisering blir stadig viktigere for bransjen og Lindums evne til å fange opp og gjenbruke så mye som mulig av ressursene i avfallet – for miljøets skyld, sier han og fortsetter: Ettersom syklusene blir mer lukket i overgangen til sirkulær økonomi, blir det viktigere og viktigere å ha de riktige dataene i alle prosesser i virksomheten. Standardiseringen og skalerbarheten i forretningssystemet gir oss muligheten til å utvikle bærekraftige løsninger på en effektiv måte, noe som til syvende og sist kommer kundene og samfunnet til gode, avslutter han.